top of page

Stanovy spolku

Horoušan, z. s.

 

Čl. I     Úvodní ustanovení


Název spolku: Horoušan, z. s.
(dále jen "spolek")
Sídlo: _____________________________

 

 

Čl. II    Právní postavení spolku


1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.

 

 

Čl. III   Účel, cíle a hlavní činnosti spolku

 

1. Účelem založení spolku je naplňování společného zájmu, kterým je sdružování na podporu komunitně-kulturního života obce Horoušany, Horoušánky (dále jen “v naší obci”), podpora zapojování občanů do veřejného dění a samosprávy a zastřešení pro proaktivní občany v naší obci za účelem společného prezentování názorů.

 

2. Cíle spolku směřují zejména k:

 1. podpoře komunitně-kulturního života

 2. podpoře školských a kulturních zařízení v naší obci

 3. podpoře volnočasových a sportovních aktivit a programů pro obyvatele naší obce všech věkových kategorií, specifický důraz bude kladen na práci s dětmi a mládeží

 4. zapojování občanů do veřejného dění a samosprávy

 5. zastřešení pro proaktivní občany Horoušan, Horoušánek

 6. hájení zájmů obyvatel

 7. posílení občanského dohledu a kontroly nad hospodařením města

 8. ochraně přírody a krajiny, udržitelný rozvoj území města

 9. zapojení dobrovolníků a podporu dobrovolnictví

 10. rozvoji a podpoře participace ve společnosti

 

2. Cíle spolku jsou naplňovány zejména těmito činnostmi:

 1. podpora nekomerčních projektů

 2. vzdělávací, přednášková a publikační činnost

 3. organizování výstav, kulturních a společenských akcí

 4. organizování seminářů, exkurzí a sportovních akcí

 5. organizování kampaní a peticí

 6. poradenská činnost

 7. účast ve správních a jiných řízeních

 8. organizování dobročinných akcí a sbírek

 9. propagace aktivit spolku

 10. vytváření podmínek pro aktivní, hodnotné a smysluplné trávení volného času obyvatel

 11. nacházení a využívání nových příležitostí pro potkávání sousedů

 12. zprostředkování informací o aktivitách a příležitostech pro veřejnost

 

3. Za účelem naplnění svých cílů spolek spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v ČR i zahraničí.

 

4. Spolek je založen za jiným účelem, než je podnikání.

 

 

Čl. IV   Členství ve spolku

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm v naší obci nebo okolí (členská schůze může rozhodnout o udělení členství osobě mladší 18 let), která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky adresované předsedovi výboru výbor spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě prokázání splnění všech stanovených podmínek, a to nadpoloviční většinou svých přítomných členů. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele, telefon a e-mailovou adresu. Na členství není právní nárok.

 

3. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí za člena spolku.

 

4. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se uchazeč může písemně odvolat do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se zasílá na adresu spolku k rukám předsedy spolku. O odvolání rozhoduje valná hromada spolku.

 

5. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.

 

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.


7. Zánik členství:

 1. vystoupením člena písemným oznámením

 2. úmrtím člena

 3. zrušením členství výborem

 4. zánikem spolku

 5. zrušením členství valnou hromadou v případě odvolacího řízení proti rozhodnutí výboru

O zániku členství ve spolku dle bodu 7c) rozhoduje výbor dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Členství zaniká dnem vydání písemného rozhodnutí výboru.

Důvodem ke zrušení členství může být zejména porušení zásad, podle kterých spolek poskytuje služby, nezájem o činnost spolku nebo nenaplňování jeho cílů porušováním povinností člena.

Proti rozhodnutí dle bodu 7c) je možnost podání odvolání k valné hromadě. Lhůta pro podání odvolání je 15 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí výboru.


 

Čl. V Práva a povinnosti členů


1. Člen má právo zejména:

 1. podílet se na činnosti spolku

 2. volit a být volen do orgánů spolku

 3. účastnit se valné hromady spolku a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

 4. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

 

2. Člen má povinnost zejména:
 

 1. dodržovat stanovy spolku

 2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku

 3. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

 4. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

 5. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

 6. platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny

 

3. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné osoby.

 

 

Čl. VI   Orgány spolku


Orgány spolku jsou:

 1. valná hromada jako nejvyšší orgán spolku

 2. výbor jako výkonný orgán spolku

 3. předseda jako statutární orgán spolku
   

 

Čl. VII  Valná hromada

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

 

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku starší 18 let.

 

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů spolku, a to do 60 dnů od doručené žádosti o svolání. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku na elektronickou adresu nejméně 15 dní před konáním. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo a čas konání a program jednání valné hromady. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

 

4. Valná hromada zejména:

 1. schvaluje stanovy a změny stanov spolku

 2. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet spolku, zprávu o činnosti spolku za příslušné období – tato je závazným podkladem pro výroční zprávu spolku, a účetní závěrku hospodaření a roční uzávěrku hospodaření

 3. schvaluje koncepční materiály spolku a jejich změny

 4. volí na dobu 5 let členy výboru

 5. rozhoduje o odnětí mandátu člena výboru

 6. rozhoduje o sloučení nebo zrušení spolku

 7. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob

 8. rozhoduje o odvolání proti nepřijetí za člena a dále o odvolání proti zrušení členství člena spolku

 9. schvaluje výši a splatnost případných členských příspěvků

 

5. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku a jedna polovina členů výboru. Hlasovací právo členů spolku je rovné, předseda výboru spolku má dva hlasy. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení třetina všech členů spolku a jedna polovina členů výboru, rozhodne výbor:

 1. o svolání náhradní valné hromady po 60 minutách od plánovaného termínu nebo

 2. o svolání náhradní valné hromady v jiném termínu

Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných. Musí dodržovat vždy původně stanovený program. Je-li v programu valné hromady zrušení spolku nebo sloučení spolku a není-li řádná valná hromada usnášeníschopná, musí výbor vždy svolat náhradní valnou hromadu v jiném termínu.

 

6. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů se provede nové hlasování. Dojde-li opět k rovnosti hlasů, návrh není přijat. Ke změně stanov, k rozhodnutí o zrušení nebo sloučení spolku nebo k odnětí mandátu člena výboru je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.

 

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

 

Čl. VIII Výbor


1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 

2. Výbor má nejméně 3 členy. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou na dobu 5 let.

 

3. Mandát člena výboru zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo odnětím mandátu člena výboru. O odnětí mandátu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech svých členů.

 

4. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 

5. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.
 

6. Výbor zejména:

 1. navrhuje a volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru, přičemž předseda svolává a řídí zasedání výboru

 2. pověřuje členy spolku plněním úkolů pro spolek

 3. připravuje koncepční materiály spolku a jejich změny

 4. vytváří a schvaluje základní dokumenty organizace mimo těch, které jsou vymezeny valné hromadě

 5. navrhuje změnu stanov

 6. rozhoduje o přijetí za člena spolku a o zrušení členství člena spolku

 7. připravuje podklady pro rozhodnutí valné hromady

 8. schvaluje výroční zprávu spolku

 9. rozhoduje o spolupráci spolku s jinými subjekty

 10. zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy

 11. koordinuje činnost spolku

 12. svolává valnou hromadu

 13. zodpovídá za hospodaření spolku, každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky hospodaření, zprávu o činnosti za příslušné období, úkoly spolku pro příští období, rozpočet spolku pro příští období


7. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit poradní skupiny, jejichž členy mohou být i osoby, které nejsou členy spolku. Členy poradního sboru jmenuje předseda na návrh výboru.


8. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny počtu jeho členů.  Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Předseda výboru má dva hlasy. V případě rovnosti hlasů se provede nové hlasování. Dojde-li opět k rovnosti hlasů, návrh není přijat. K volbě předsedy, místopředsedy a k rozhodování o vzniku nebo zániku členství rozhoduje výbor dvoutřetinovou většinou všech členů. Ve věcech finančního zatížení spolku, zejm. při rozhodování o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jiného finančního závazku spolku, je nutné jednomyslné rozhodnutí všech členů výboru. O veškerých dispozicích s movitým a nemovitým majetkem spolku, o převodech vlastnického práva je rovněž nutné jednomyslné rozhodnutí všech členů výboru. Jednomyslnosti je dosaženo i tehdy, když některý člen výboru zdrží hlasování.


9. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

 

 

Čl. IX Předseda

 

1. Předseda výboru je zároveň předsedou spolku. Funkční období předsedy je pětileté.

 

2. Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná na základě rozhodnutí orgánů spolku jeho jménem a zastupuje v rámci vymezených kompetencí spolek navenek. Jedná samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy přebírá jeho pravomoci místopředseda výboru nebo člen výboru na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny všech členů výboru.

 

3. Předseda je výkonným pracovníkem spolku, za svou činnost pro spolek je zodpovědný výboru.

 

4. Předseda vykonává tyto úkoly:

    a) řídí organizaci, plní úkoly, kterými jej pověřuje výbor

    b) vytváří koncepce a plány činnosti spolku, předkládá je ke schválení a realizuje je

    c) vede hospodaření spolku a řádně spravuje jeho majetek

    d) řídí činnost profesionálních a dobrovolných pracovníků spolku

    e) uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci spolku

    g) zastupuje spolek v profesních a jiných organizacích, kde je spolek členem

    h) jedná a vyjednává jménem spolku, zejména uzavírá smlouvy, činí další právní úkony

 

 

Čl. X Zásady hospodaření


1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 

2. Zdroji majetku jsou zejména:

 1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob

 2. dotace a granty

 3. výnosy majetku

 4. příjmy z činností při naplňování cílů spolku

 5. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činností spolku

 6. příspěvky z veřejných rozpočtů

 7. členské příspěvky
   

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

 

Čl. XI Zánik spolku

 

1. Spolek zaniká

 1. zrušením spolku s likvidací

 2. fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady

 3. rozhodnutím registračního orgánu

 

2. Pro případ likvidace se na stejné valné hromadě jmenuje likvidátor, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace a způsobu majetkového vypořádání.
 

 

Čl. XII Závěrečná ustanovení


1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle spolku.
 

2. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
 

3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

4. Spolek může vstupovat jako právnická osoba do jiných profesních či zájmových organizací jako řádný nebo přidružený člen. Případný vstup do jiných organizací musí být schválen výborem a potvrzen valnou hromadou.

 

5. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se činnost spolku příslušnými zákony a předpisy, které se vztahují k existenci, činnosti a hospodaření zapsaných spolků.

bottom of page